คณะทำงานป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหายและน้ำตาลลักลอบนำเข้าและส่งออก

 
   

บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด

 
           
  คณะทำงานประกอบด้วย      
  1. นายประเสริฐ  ตปนียางกูร ประธาน (ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย)  
  2. ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ปรึกษา (ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด)  
  3. ผู้แทนกรมศุลกากร คณะทำงาน (ผู้แทนกรมศุลกากร)  
  4. ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมสินค้าทางน้ำ คณะทำงาน (ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)  
  5. พันตำรวจเอก ทนัย  อภิชาติเสนีย์ คณะทำงาน (ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)  
  6. นายกำธร        กิตติโชติทรัพย์ คณะทำงาน (ผู้แทนชาวไร่อ้อย)  
  7. นายประพัทธ์   เจนลาภวัฒนกุล   คณะทำงาน (ผู้แทนโรงงานน้ำตาล)  
  8. นายวิวัฒน์       ตั้งปอง คณะทำงาน (ผู้แทนบริษัทส่งออก)  
  9. นายทรงศิลป์   ชาลีวรรณ คณะทำงาน (ผู้แทนบริษัทส่งออก)  
  10. นายสุโรจน์      ตรีเทพประติมา คณะทำงาน (ผู้แทนคลังสินค้า)  
  11. นายสุรัตน์     ธาดาชวสกุล คณะทำงาน (ผู้แทนบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทยจำกัด)  
  12. นายวีระศักดิ์    ขวัญเมือง คณะทำงาน (ผู้แทนสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย)  
  13. นายบุญถิ่น      โคตรศิริ คณะทำงาน (ผู้แทนศูนย์บริหารการผลิตฯ สำนักงานคณะกรรมการ  
      และเลขานุการ อ้อยและน้ำตาลทราย)  
           
  อำนาจหน้าที่  
                      ดำเนินการในการป้องกันปราบปรามการการสูญหายของน้ำตาลระหว่างการส่งมอบให้ผู้ซื้อต่างประเทศ  ป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าหรือส่งออกน้ำตาลโดยไม่ได้รับอนุญาต   
     
  ความเป็นมา  
                      ผู้ซื้อน้ำตาลทรายรายใหญ่ของไทยอันประกอบด้วยประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมาเลเซีย โดย  MR.HISASHI HOSOKAWA ประธานสภาผู้นำเข้าและส่งออกน้ำตาลทรายของญี่ปุ่น ในฐานะตัวแทน 16 บริษัทผู้ซื้อน้ำตาลทรายจากไทย  MR.K.B.LEE ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายน้ำตาลทรายบริษัท CHEIL JEDANG CORPORATION ในฐานะตัวแทน 3 บริษัทเกาหลีใต้ที่ซื้อน้ำตาลทรายจากไทย และ MR.CHRISTOPHER NG ผู้จัดการบริษัท MALAYAN SUGAR MANUFACTURING CO.,BHD. ในฐานะตัวแทน 4 บริษัทมาเลเซียที่ซื้อน้ำตาลทรายจากไทย     ได้ลงนามร่วมกันในหนังสือลงวันที่  27 กันยายน 2539 ถึงประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายและบริษัทส่งออกน้ำตาลทรายของไทย  แจ้งว่าประสบปัญหาเป็นอย่างมากจากการรับมอบน้ำตาลทรายจากฝ่ายไทย ซึ่งสูญหาย(SHORTAGE) เป็นจำนวนมาก ไม่ครบหรือตรงตามปริมาณ   ที่ตกลงซื้อขาย ถึงแม้ว่าปริมาณที่สูญหายไปนั้นจะได้รับชดเชยจากบริษัทประกันภัยก็ตาม  แต่บริษัทประกันภัยก็จะคิดเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นในเที่ยวเรือต่อๆ มา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อฝ่ายผู้ซื้อน้ำตาลทรายจากไทย   จากสถิติในช่วง 2 3 ปีที่ผ่านมา ปรากฏชัดเจนว่าน้ำตาลทรายที่ส่งมอบจากฝ่ายไทยมีปริมาณสูญหายเพิ่มสูงขึ้น เรื่อยๆ   ดังนั้นจึงขอให้ฝ่ายไทยแก้ไขปัญหาการสูญหายของน้ำตาลทราย โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2540  หากผลการแก้ไขปัญหาของฝ่ายไทยไม่ประสบความสำเร็จ  ฝ่ายผู้ซื้อมีความจำเป็นที่จะขอแก้ไขสัญญาในการซื้อขายไปเป็นแบบถือน้ำหนักที่ชั่งได้ ณ ปลายทางประเทศผู้ซื้อ(OUTTURN WEIGHT) เป็นน้ำหนักในการซื้อขาย 

                     ต่อมาตัวแทนผู้ซื้อต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น ได้ลงนามร่วมกันในหนังสือลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2540  ถึงประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และบริษัทส่งออกน้ำตาลทรายของไทย  แจ้งว่ายอดการสูญหายของน้ำตาลทรายจากไทยยังไม่ได้รับการแก้ไข ขอให้ฝ่ายไทยได้พิจารณาแก้ไขปัญหาโดยด่วนที่สุด  ขอเน้นย้ำต่อฝ่ายไทยอีกครั้งว่าฝ่ายผู้ซื้อมีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อตกลงในสัญญาการซื้อขายจากข้อตกลงที่ว่า การส่งมอบน้ำตาลทรายถือน้ำหนัก ณ ประเทศต้นทางผู้ขาย(B/L WEIGHT) โดยสูญหายได้ไม่เกินร้อยละ 0.125  เป็น การส่งมอบน้ำตาลทรายถือน้ำหนักที่ชั่งได้จริง ณ ประเทศผู้ซื้อปลายทาง(OUTTURN WEIGHT)  

                     บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด  ตระหนักถึงความสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว       จึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าหารือแล้วเสนอแผนการป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหายระหว่างการส่งมอบให้ผู้ซื้อต่างประเทศต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มีมติเห็นชอบตามแผนที่บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด  เสนอ โดยให้จัดตั้งคณะทำงานป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหายระหว่างการส่งมอบให้ผู้ซื้อต่างประเทศ ทำหน้าที่ในการดำเนินการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา

 
     
  บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด  
 

                     บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย   จำกัด   จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  พฤศจิกายน  2525  โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28  กันยายน 2525   มีผู้ถือหุ้นรวมกัน  3   ฝ่าย ประกอบด้วย ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และตัวแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม    มติคณะรัฐมนตรียังคงมีผลบังคับใช้จนถึงปีปัจจุบัน  มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการเป็นตัวแทนจำหน่ายและส่งออกน้ำตาลทรายดิบ  โควตา ข. แทนโรงงานน้ำตาล    เพื่อใช้ราคาที่จำหน่ายของน้ำตาลทรายดิบดังกล่าวกำหนดเป็นราคามาตรฐาน สำหรับใช้ในการคำนวณรายได้น้ำตาลทรายดิบที่ส่งออกตามโควต้า ค.    โดยจำนวนรวมรายได้จากการส่งออกของน้ำตาลทรายดิบโควตา ข.และ ค. จะเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่นำไปรวมคำนวณราคาอ้อยขั้นสุดท้าย (โควตา ก. หมายถึง น้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ โควตา ข. หมายถึง น้ำตาลทรายดิบเพื่อส่งออกต่างประเทศเท่านั้น โควตา ค. หมายถึง น้ำตาลดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เพื่อส่งออกต่างประเทศเท่านั้น)

               เนื่องจาก บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและส่งออกน้ำตาลทรายดิบโควตา ข. ของไทย  เมื่อมีปัญหาน้ำตาลทรายดิบขาดหาย จึงเป็นผู้ที่ได้รับการร้องเรียน   จากฝ่ายผู้ซื้อโดยตรง   และได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าหารือ แล้วเสนอแผนการป้องกันและปราบปราม น้ำตาลสูญหายระหว่างการส่งมอบให้ผู้ซื้อต่างประเทศต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายมีมติเห็นชอบตามแผนที่ บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด เสนอ โดยให้จัดตั้งคณะทำงานป้องกันและปราบปรามน้ำตาลสูญหายระหว่างการส่งมอบให้ผู้ซื้อต่างประเทศ ทำหน้าที่ในการดำเนินการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา

 
     
  ศูนย์บริหารการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย  
                           พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 หมวด 9 ว่าด้วยสำนักงาน มาตรา 61 ให้มีสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านธุรการของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และคณะกรรมการอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายฯ   ซึ่งในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา การสำรวจ การขนย้าย การจำหน่าย และการส่งมอบน้ำตาลทราย ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขึ้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าว

               ในการขนส่งน้ำตาลทรายจากคลังสินค้าริมแม่น้ำจากพื้นที่จังหวัดอ่างทอง        จังหวัดสมุทรปราการ หรือจังหวัดชลบุรี  เพื่อส่งมอบขึ้นเรือเดินสมุทรให้ผู้ซื้อต่างประเทศนั้น     มีระเบียบและวิธีปฏิบัติกำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการผลิต    การบรรจุ การเก็บรักษา การสำรวจ การขนย้าย การจำหน่าย และการส่งมอบน้ำตาลทราย ในหมวด 5 ข้อ 26 ระบุว่า ห้ามมิให้โรงงานขนย้ายน้ำตาลทรายออกจากโรงงานหรือสถานที่เก็บรักษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการน้ำตาลทราย หรือบุคคลที่คณะกรรมการน้ำตาลทรายมอบหมาย และการขนย้ายต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตกำกับการขนย้ายด้วยทุกครั้ง

                         การออกใบกำกับการขนย้ายน้ำตาลทรายให้กับเรือโป๊ะ การตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายน้ำตาลทราย ตลอดจนการควบคุมการขนย้ายให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ  เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริหารการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย